قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مرحله اول


مشتری محترم
توجه به نكات زير می‌تواند خدمت رسانی ما به شما را موثر‌تر و پربارتر كند
 1. به علت محدوديت ظرفيت پذيرش اينترنتی، لازم است در زمان تعيين شده فقط به تعميرگاه انتخاب شده مراجعه نماييد. حذف نمودن نوبت انتخاب شده يا عدم حضور در زمان مقرر، انتخاب بقيه مشتريان را با مشكل روبرو می‌سازد. لذا خواهشمند است دقيقا در زمان انتخاب شده مراجعه نماييد. انتخاب جديد، بعد از يك هفته از انتخاب قبلی ميسر خواهد بود.
 2. قبل از تحويل خودرو به تعميرگاه، نسبت به خارج نمودن لوازم شخصی خود اقدام نماييد.
 3. به منظور تسهيل در فرآيند كارشناسی خودرو، خواهشمند است هنگام تحويل خودرو به تعميرگاه و به منظور رويت بهتر، بدنه خودرو تميز و فاقد هرگونه آلودگی باشد تا امكان شناسايی ايرادات بدنه ميسر باشد.
 4. صدور برگه ترخيص خودرو و تحويل به مشتری صرفا در قبال ارائه رسيد پذيرش خودرو به آورنده برگه رسيد انجام خواهد شد. دارنده برگه رسيد مالك خودرو تلقی شده و هيچگونه فرآيند شناسايی و صحه گذاری مشتری از سوی اين شركت انجام نميشود. لذا لطفا در حفظ و نگهداری اين رسيد كوشا بوده و هنگام ترخيص خودرو، ارائه آن الزامی می‌باشد.
 5. در ايام تعطيلات رسمی و جمعه ها نوبت دهی مسدود می باشد.
 6. در هنگام پذيرش ، پيش بينی هزينه خدمات كارشناسی و زمان تحويل به اطلاع مشتريان محترم خواهد رسيد كه حتماً اين اطلاعات را از بخش پذيرش تعميرگاه كسب نماييد.
 7. وجه پرداختی بابت نوبت دهی قابل استرداد نبوده و صرفا برای استفاده در زمان مقرر قابل بهره برداری می باشد. تمديد يا موكول نمودن نوبت به زمان ديگر امكانپذير نمی باشد. لذا لطفا در انتخاب زمان مورد نظر كمال دقت را مبذول فرماييد.
 8. هزينه خدمات كارشناسی مطابق جداول اعلام شده در هنگام پذيرش خودرو در تعميرگاه دريافت می گردد.
 9. اعلام وضعيت فني و بدنه خودرو صرفا به معناي نتايج بررسي وضعيت خودرو تا زمان انجام كارشناسي بوده و اين شركت مسئوليت هيچگونه تضمين يا صحه گذاري به معناي دوام شرايط اعلام شده در كارشناسي بعد از خروج خودرو را متقبل نمي گردد.
 10. اعلام وضعيت خودرو صرفا بصورت انتشار اينترنتی چك ليست ارزيابی بوده و دسترسی كوتاه مدت به منظور بهره برداری از چك ليست صرفا در اختيار مالك خودرو و با استفاده از كد رهگيری ارسالی به تلفن همراه ايشان خواهد بود.
 11. هيچگونه مدرك، گواهينامه يا حتی چك ليست چاپی در خصوص ارزيابی برای هيچ خودرويی صادر نگرديده و چك ليست ارزيابی فقط بصورت بازديد مدت محدود بر روی وبسايت کاراپنو معتبر خواهد بود.
 12. كارشناسی صورت گرفته با توجه به وضعيت فنی و ظاهری خودرو در زمان صدور اين گواهی ملحوظ شده است. لذا شركت، هيچگونه مسئوليتی در برابر آورنده خودرو، مالك و اشخاص ثالث در خصوص بروز و ظهور هرگونه عيب و نقص فنی و ظاهری، پیش از، در حین و پس از صدور اين گواهی، نخواهد داشت.

انتخاب عاملیت و خدمات

انتخاب عامیلت و خدمات


توجه:
 • مبالغ مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده است.
 • هزینه کارشناسی هنگام پذیرش خودرو در محل عاملیت دریافت خواهد شد.
نوع خدمت هزینه کارشناسی (ریال)
مجموع
  نام عاملیت ظرفیت شماره تماس آدرس
         

مشخصات مشتری

مشخصات مشتری


بازبینی اطلاعات

بازبینی اطلاعات لطفا اطلاعات وارد شده را بررسی و از درستی آن اطمینان حاصل نمایید.


نوع خدمت هزینه کارشناسی (ریال)

نام عاملیت ظرفیت شماره تماس آدرس