مسیرهای ارتباطی ما


آدرس: تهران - كيلومتر 8 جاده مخصوص كرج - خيابان شانزدهم جنوبی - خيابان چهارم شرقی - شركت اطلس خودرو - نمايشگاه مركزي كاراپنو

تلفن : 02148644400

فاکس : 02148644445

ایمیل : info@carapeno.com