زمان و مکان برنامه های جمعه بازار فصل بهار متعاقباً اعلام خواهد شد.